Privacybeleid Leuven Aquatics

Deze tekst beschrijft hoe de verwerking van gegevens concreet gebeurt. Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierbij vragen zou hebben.

Welke persoonsgegevens worden verzameld ?

Leuven Aquatics verzamelt enkel de persoonsgegevens die u zelf invult bij het contactformulier, uw inschrijving en/of het ‘hou me op de hoogte’-formulier.  

Waarom en op welke basis verwerken wij uw gegevens ?

De informatie die u Leuven Aquatics overmaakt, is noodzakelijk om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw inschrijving te kunnen verwerken. Uw gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met art. 6.1.a van de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016.

De informatie die u aan Leuven Aquatics overmaakt via het ‘hou me op de hoogte’-formulier, is noodzakelijk om u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen te kunnen bezorgen. Leuven Aquatics vraagt u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming te geven in overeenstemming met art. 6.1.a van de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016.

Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

Leuven Aquatics is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij heeft de passende maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. U kan Leuven Aquatics steeds contacteren via het contactformulier op deze website.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Leuven Aquatics bewaart uw gegevens zolang vereist is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en vervolgens net zo lang nodig zou zijn om Leuven Aquatics in staat te stellen haar (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Binnen Leuven Aquatics hebben enkel het bestuur en de afdelingen toegang tot uw gegevens. Leuven Aquatics zal uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (webhosting, beheer IT netwerk, verspreiding nieuwbrieven en uitnodigingen). 

Leuven Aquatics informeert u tijdig indien andere personen toegang zouden krijgen tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten ?

U kan Leuven Aquatics steeds contacteren via het contactformulier met:

  • een verzoek tot inzage van uw gegevens;
  • een verzoek tot aanpassing/verbetering of verwijdering van uw gegevens;
  • een verzoek tot overdracht van uw gegevens aan uzelf of rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • een verzoek tot beperking van de gegevensverwerking;
  • een intrekking van uw initiële toestemming tot gegevensverwerking, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór dit verzoek;
  • een bezwaar tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens (en in het bijzonder tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing).

Daarnaast beschikt u steeds over de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Beveiliging van uw gegevens

Leuven Aquatics heeft de vereiste maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Indien er ondanks voornoemde maatregelen alsnog een gegevenslek zou plaatsvinden dat een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Leuven Aquatics u hier binnen haar wettelijke verplichtingen van op de hoogte brengen zoals voorgeschreven in artikel 34 van de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016.